Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky platia pre dodávky tovaru objednaného cez elektronický obchod spoločnosti BORITEX – sk s.r.o.

1.2. Obchodné podmienky sú pre kupujúceho záväzné objednaním tovaru a jeho spätným potvrdením predávajúcim. Objednávku je možné bezplatne zrušiť do 24 hodín od jej prijatia, a to telefonicky, e-mailom alebo faxom. V prípade, že za tovar už bolo zaplatené, peniaze budú vrátené na účet objednávajúceho, prípadne zaslané poštovou poukážkou na jeho adresu do 3 pracovných dní od ich pripísania na účet predávajúceho.

2. Ceny

2.1. Maloobchodné ceny v EUR uvedené v aktuálnej ponuke sú vrátane DPH.

2.2. Firma BORITEX – sk s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne aktualizovať ceny ponúkaných produktov.

2.3. Pri nákupe nad 200,–EUR a zaregistrovaní Vašej firmy získate možnosť nakupovať za veľkoobchodné ceny. Vaša registrácia bude potvrdená nasledujúci deň po registrácii a bude Vám do systému zadaná zľava.

3. Dodanie tovaru a platobné podmienky

3.1. Tovar bude dodaný na základe objednávky /je nutná registrácia – prihlasovacie meno a heslo/, ktorú firma BORITEX – sk s.r.o. potvrdí mailom alebo faxom.Súčasne sa predávajúci zaväzuje,že bude postupovať podľa Zákona č.428/2002Z.z. o ochrane osobných údajov vrátane Zákona č.90/2005 Z.z., údaje poskytnuté pri registrácii nebudú poskytnuté tretím osobám. Predávajúci sa zaväzuje adekvátne zabaliť tovar, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

3.2. Dodacia lehota na objednaný tovar je 2-15 pracovných dní, ktorá začína plynúť v závislosti od druhu tovaru a  spôsobu platby, ako aj od spôsobu doručenia tovaru.

3.3. Platba v hotovosti – osobne na adrese prevádzky Kozia 27, Bratislava
Dodacia lehota plynie od prevzatia platby, ak je tovar na sklade, tak ihneď.

3.4. Pri platbe bezhotovostným prevodom na základe predfaktúry 2-15 pracovných dní začína plynúť od pripísania kúpnej sumy na účet predávajúceho. V tomto prípade faktúra obsahuje aj poštovné a balné /bod 3.5./

3.5. Poštovné a balné v rámci Slovenskej republiky pri objednávke do 100,–EUR je 8,–EUR, pri objednávke nad 100,–EUR je zdarma /týka sa iba maloobchodného predaja/. Garniže nedodávame na dobierku, nutné objednať priamo v obchode.
Poštovné a balné do Českej republiky je 13,–EUR /týka sa iba maloodberateľov/, požadujeme úhradu vopred kartou alebo prevodom na účet. Poštovné a balné do štátov EÚ je 25,–EUR. Poštovné a balné mimo štátov EÚ je 40,–EUR.

3.6. Dopravu si veľkoodberatelia môžu zaistiť sami po zaplatení tovaru v hotovosti, kartou, príp. prevodom na účet, alebo ju môže zabezpečiť firma BORITEX – sk s.r.o. a odberateľ zaplatí dopravu pri prevzatí už zaplateného tovaru.

3.7. Predávajúci zabezpečí odovzdanie zásielky kuriérskej službe do 2-15 pracovných dní od potvrdenia objednávky v závislosti od druhu tovaru , ak nie je dohodnuté inak. Súčasťou zásielky bude daňový doklad.

3.8. Pri platbe prostredníctvom CardPay /platba kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club/ a Tatra Pay začína plynúť lehota dodania tovaru od pripísania platby na účet predávajúceho. Platba obsahuje aj poštovné a balné /bod 3.5/ a je možné ju uskutočniť až po potvrdení objednávky dodávateľom a následne zaslaní linku na e-mail odberateľa. Takýto postup pri platbe formou Cardpay a Tatrapay je v záujeme kupujúceho, aby platil len tovar, ktorý je skutočne na sklade.

3.9. Karty uvedené pri platbe Card Pay môžu byť vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára,ktorý obsahuje osobné údaje. Tieto údaje slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Po vyplnení objednávkového formulára po kliknutí na tlačítko zaplatiť kartou, cez Tatrabanku obdržíte od nás link, prostredníctvom ktorého budete presmerovaní na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte /číslo karty, CV kód a expiráciu/ a potvrdíte sumu EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

3.10. V prípade, že predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru v stanovenej lehote, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu, a to bezodkladne. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, ak sú objednávacie údaje neúplné alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. Zákazník bude o tom informovaný e-mailom alebo faxom.

3.11. V prípade, že si zákazník objedná tovar zo sekcie “Hity týždňa” a bude si ho chcieť vyzdvihnúť v predajni, musí tak urobiť do 5 pracovných dní od zaslania objednávky.

4. Záruka a reklamácia tovaru

4.1. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru, poškodenie spôsobené prepravou, je povinný reklamáciu uplatniť najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia dodávky na tel. čísle 00421 2 63530383, e-mailom boritex@boritex.sk  kde sa skontaktuje s pracovníkom BORITEX – sk s.r.o. a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa bude považovať dodávka za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu nebudú akceptované.

4.2. Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť dňom dodania tovaru. Je nutné dodržiavať pri údžbe materiálov pokyny, ktoré sú uvedené u každého produktu.

4.3. Kupujúci si musí prekontrolovať materiály pred ich spracovaním, reklamácia nebude uznaná po ich rozstrihnutí, príp. inej úprave.

4.4. Neručíme za chyby spôsobené nesprávnym ošetrením alebo použitím.Ošetrovacie symboly sú uvedené pri jednotlivých druhoch látok. Za reklamačnú chybu sa nepovažuje malý kaz v tkanine, ktorý je nahradený pridaním 10cm látky, príp.zľavou, ktorá predstavuje odpočet 10cm látky.

4.5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp.expresnou zásielkovou službou, ako aj nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

4.6. V žiadnom prípade neposielajte vrátený tovar späť na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predĺžite tým dobu vybavenia. Kontaktujte predajcu na tel.čísle 00421 2 63530383 a riaďte sa jeho pokynmi.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

5.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

5.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

5.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

5.4 Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  • právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  • právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, 
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  • právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5.5 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

5.6 Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

5.7 Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

5.8 Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

5.9 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

5.10 Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

5.11 Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto obchodné podmienky sú platné pre fyzické osoby, ako aj pre právnické osoby a právne vzťahy sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami občiasnkeho zákonníka, v prípade právnických osôb obchodným zákonníkom.